She was beautiful, but she was beautiful in the way a forest fire was beautiful.

— Neil Gaiman (via gaws)